Slovník

ai – harmonie, jednota, souhlas aihanmi – stejnostranné postavení dvou protivníků (pravá – pravá, levá – levá) aiki – „setkání ducha“, princip spolupráce aikidó – „cesta harmonie ducha“, bojové umění zdůrazňující harmonii aikidoka – cvičenec aikidó aikidžucu – bojové umění, předchůdce aikidó aikitaisó – specializovaná průpravná cvičení v aikidó ajumiaši – normální chůze aši – celá noha, chůze, krok, stopa ašibumi – pozice nohou ašisabaki – práce/pohyb nohou atemi – úder, údery atemiwaza – technika úderů awase – koordinace bokken – dřevěný meč, imitace meče budó – „cesta válečníka“, novodobá bojová umění zdůrazňující výchovnou stránku budžucu – „umění válečníka“, původní bojová umění bušidó – morální kodex japonských válečníků (samurajů) cugiaši – přísunná chůze cuki – přímý úder či – země, energie (ve smyslu „ki“) čikara no dašikata – extenze energie čúdan – střední pásmo těla, trup od ramen k pasu čúdancuki – přímý úder na střední pásmo čúdankamae – střeh zaměřený na střední pásmo čušin – střed Daitorjú – směr nebo škola aikidžucu dan – výkonnostní stupeň dó – cesta ve filozofickém smyslu Dómó arigáto gozai mašita. – Děkuji velmi uctivě. dozukuri – odpovídající postoj dožó – místo, kde se cvičí budó (místo pro sledování cesty) džijú waza – (svoboda, vlastní volba, volný), přeneseně tedy volná činnost džó – krátká tyč (cca. 1,3 m) džódan – horní pásmo těla, krk a hlava džódancuki – přímý úder na horní pásmo těla džúdó – „jemná cesta“, novodobé japonské bojové umění džúdžucu – „jemné umění“, předchůdce džúdó džumbi undó – všeobecné rozcvičení džuži – kříž, zkřížení rukou empi uči – úder loktem furi kaburi – moment seku mečem gaššó – koncentrační poloha vstoje gedan – spodní pásmo těla, od pasu dolů gedancuki – přímý úder na spodní pásmo geri – kop gi (do gi) (keiko gi) – tréninkový úbor („kimono“) gjaku hanmi – různostranné/zrcadlové postavení dvou protivníků (pravá – levá, levá – pravá) gjaku – opačný, obrácený, inverzní gókaku – úspěšné složení zkoušky gokjó (udenobaši) – páka kodebrání nože goši – bok, boky gošiwaza – technika porazů s rozhodující funkcí boků hakama – černé sukňové kalhoty (v ČAA od 1. danu) han´en – půlkruh hanmi – doslova „být nakloněn směrem k protivníkovi“ – přeneseně držení těla, postoj hanmi hantači – doslova „držení těla v polovičním postoji“ – pozice kdy tori sedí a uke stojí happógiri – sekání do osmi směrů, průpravné cvičení hara – oblast lidského těla (podbřišek), zdůrazňována v bojových uměních, vnitřní střed bojovníka, sídlo energie ki haragei – princip centralizace tělesné i duševní hidari – levá strana, vlevo hidarihanmi – levý postoj hidarite – levá ruka hidži – loket hitomei – přímý stoj, chodidla směřují souběžně vpřed hitoriwaza – techniky prováděné s imaginárním protivníkem hitosašijubi – ukazováček hombu dojo – termín užívaný pro hlavní dojo celé organizace (Japonsko) ikkjó (udeosae) – technika znehybnění přidržením paže ikkjó undó – průpravné cvičení pro techniku ikkjó irimi – krok zpravidla vpřed iriminage – „vstupní hod“, aikidistický poraz irimi-tenkan – krok a kruhové zakončení, důležitý prvek základní techniky aikidó, krok s otočením o 180° Jagjúrjú – směr (škola) japonského šermu jame – přerušení činnosti (zpravidla při meditaci) joko – pohyb napříč, postranní jokomen – strana hlavy jokomenuči – sek ze strany judanša – starší žák (senior dan) kaešiwaza – technika protichvatů kaiten – obrat, otáčení, přeneseně otočka o 180° v bocích (nohy zůstávají na místě) kaitennage – hod otočením boků (rotační hod) kakarigeiko – tréninková forma v japonských bojových uměních blížící se utkání či boji kamae – bojové postavení, střeh kami – božstvo kamiwaza – božská technika kamiza – malá svatyně, čestné a svaté místo dóžó kansetsuwaza – technika páčení kloubů karatedó – bojové umění používající údery a kopy Kašima – směr nebo škola japonského šermu kata – předepsaný soubor cviků, rameno katamewaza – techniky znehybnění katana – všeobecně užívaný název pro „samurajský meč“ katate rjótetori – uchopení jednoho zápěstí oběma rukama katatetori – uchopení zápěstí katatori – úchop ramene katatori menuči – úchop ramene a sek shora ken – meč kendó – novodobý japonský šerm mečem kendžucu – původní japonský šerm mečem, předchůdce kendó kesa giri – sek křížem přes prsa kesa – šerpa nošená šikmo přes prsa budhistickými mnichy ki – vesmír, příroda, energie, duch, duševní síla ki no nogare – proud ducha kiai – sjednocení ki (psychický stav), výkřik vyražením ki kimusubi – „propletení ki“, koordinované zacházení se silou partnera kinorenma (činorenma) – cvičení k rozvoji ki kiri – řez, řezat Kitorjú – směr nebo škola džúdžucu kojubi – malíček kokjú – dechová síla kokjúho – cvičení dechové síly (průpravné cvičení) kokjúrjoku – dechová síla kokjúrjoku joseiho – jiný termín pro kokjúho v suwariwaza kokyu – dech kote – složenina ze znaků „ko“ (hřbet) a „te“ (ruka) – přeneseně výraz pro palcový hřbet ruky kotegaeši – hod pákou na zápěstí kotegaešiho – procvičování kloubů pro kotegaeši kotehineri (sankjó) – technika znehybnění kroucením ruky kotehineriho – procvičování kloubů pro kotehinery kotemawaši (nikjó) – technika znehybnění vtočením zápěstí kotemawašiho – procvičování klubů pro kotemawaši kuden (okuden) – „tajné“ učení kumitači – cvičení s mečem nebo cvičení s partnerem kusurijubi – prsteníček kuzuši – vychýlení, ztráta rovnováhy kyu – žákovské stupně, bílý pásek maai – účelná vzdálenost mezi partnery mae – dopředu, vpředu mae ukemi – pád vpřed maegeri – přímý kop marui – kruhový (pohyb) masaka aka – princip vítězství mate – přerušení činnosti (zpravidla techniky) mecubuši – úder hřbetem pěsti v aikidó mecuke – koncentrace menuči – úder, seknutí na hlavu migi – pravý, vpravo migihanmi – pravý postoj misogi – rituál očištění, očista ducha mokurei – pozdrav očima mokusó – koncentrace v kleku sedmo, rozjímání, meditování nage – „ten, který dává“, jeden ze dvou partnerů v aikidó, ten, který uplatňuje techniku nagewaza – technika porazů nakajubi – prostředníček nikjó (kotemawaši) – technika znehybnění vtočením zápěstí noto – závěrečná fáze (v iaido zasunutí meče do pochvy) obi – pásek ojajubi – palec okuriaši – chůze posun, přísun omote (irimi) – „vstup“, taktický princip aikidó omote – čelo, přední strana omotewaza – techniky s využitím omote ómotokjó – šintoistická sekta Onegae šimasu. – Svěřuji se Vám. osaewaza – technika znehybnění Ó sensei – „velký učitel“, pojmenování zakladatele aikidó (Morihei Ueshyba) randori – volný trénink, volný boj rei – poklona, pozdrav, etiketa renraku – spojení, kontakt, komunikace riai – „mísení pravdy útočníka a obránce“ rjókatatori – úchop obou ramen rjóte – obě ruce rjótetori – uchopení obou rukou sabaki – koordinované lidské pohyby, přemísťování saja – pochva na katanu sangen hačiriki – kombinace tří sil sankaku – trojúhelník sankakutai – trojúhelníkovité postavení nohou sankjó (kotehineri) – technika znehybnění kroucením ruky satori – osvícení seiza – klek sedmo (na patách) sensei – učitel soto – ven, vnější strana suburi – základní seky (s bokkenem) s přemisťováním sumi – roh, kout suriaši – posuvný pohyb chodidel, klouzavá chůze sutemiwaza – technika strhů suwari – sed suwariwaza – technika prováděná v sedě (v šikko) šidó – odborné vedení studenta šidoin – formální titul znamenající „instruktor“ šidóšakai – (společnost, veřejnost, komunita), přeneseně společnost odborně vedených studentů šihan – učitel, mistr šihó – čtyři světové strany šihogiri – sekání do čtyř směrů (průpravné cvičení) šihonage – hod sekem šikaku – čtverec šikkó – chůze (přemísťování a obraty) v kleče šimó – spodek, dolní část těla, dno šinai – bambusový meč používaný v kendo Šinkagerjú – směr nebo škola v kendžucu šinken – skutečný meč šintó – cesta bohů – jedno z náboženství Japonska šitai – končetiny, údy šomen ni rei – pozdrav čestnému místu v dóžó šómencuki – přímý úder šómenuči – sek shora šučúrjoku – koncentrace síly tačiwaza – technika v postoji taidžucu – „umění těla“, disciplína zabývající se účelným využitím těla v boji takemusu aiki – „nepřekonatelné bojové umění“ spojením s bohy a přírodou tanren – tužení ducha, zušlechťovat – přeneseně zaměření na přesné detaily techniky tantó – dýka te – ruka, paže, dlaň tegatana – „mečová ruka“, malíková hrana ruky a předloktí tekubi undó – cvičení kloubů, zejména zápěstí tekubi – zápěstí – složenina znaků pro „te“ (ruka) a „kubi“ (nejužší místo, hrdlo) – přeneseně nejužší místo ruky tekubiosae (jonkjó) – technika znehybnění přitlačením ramene tekubišindó – třesení rukama, tzv. kapilární cvičení ten – nebe tenkaiaši – obrat bez přemístění chodidel tenkan (ura) – taktický princip aikidó, kruhové zakončení, složenina ze znaků „ten“ (bod, místo, převrátit se, otáčet se) a „kan“ (obíhat, pohybovat se v kruhu), přeneseně znamená otočení těla o 180° okolo zadní nohy tenkanaši – otočný krok tenouči – palcová strana tenšin – ustoupení o 45° ze směru útoku a přitažení přední nohy patou k zadní noze („T“-postoj) tesabaki – práce rukou a paží, technika tewaza – techniky porazů prováděných zejména funkcí paží tori – obránce, „ten“ který provádí techniku torifune – veslování, průpravné dechové cvičení s ki tóši – bojovný duch, bojovnost tsuba – záštita na meči, nebo bokenu uči – uvnitř, vnitřní strana, udeřit ude – paže, podpěra udekubi – zápěstí udenobaši (gokjó) – páka k odebrání nože udeosae (ikkjó) – technika znehybnění přidržením paže uke – „ten, který přijímá“, jeden ze dvou partnerů, ten, na němž je technika uplatněna ukemi – pády undó – pohyb, hnutí, cvičení ura (tenkan) – taktický princip aikidó urawaza – techniky s užitím ura uširo – zezadu uširo katatetori kubižime – úchop jednoho zápěstí a škrcení zezadu uširo rjóhidžitori – úchop obou loktů zezadu uširo rjótetori – úchop obou zápěstí zezadu uširo ukemi – pád vzad uširo – vzad, zezadu uširoeritori – úchop límce zezadu uširotori – obejmutí zezadu waki kamae – postoj, při kterém meč směřuje dolů a vzad wakizaši – krátký meč waza – dovednost, čin, přeneseně technika zanšin – duch bdělosti – soustředění se zen – jeden ze směrů buddhismu

untere brust trainieren

west hartford crossfit berpies salt lake city to jackson wyoming dianabol for sale kenwoo

synthol muscle

hgh suppliers levitra testosterone cypionate for sale buy trenbolone pills buy temazepam hgh anti aging cialis generico kamagra horse steroids for sale modalert kamagra bestellen test 400